Statut

ART.1 Wstęp

 1. Partia Federacja Dla Rzeczypospolitej, w skrócie FDR jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

 2. FDR działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

ART. 2. Postanowienia ogólne

 1. Najważniejsza dla członków FDR jest RZECZYPOSPOLITA POLSKA

 2. Siedzibą FDR jest m. st. Warszawa.

 3. FDR posiada osobowość prawną.

 4. FDR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 5. FDR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo – programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.

 6. FDR może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym, że:

  1. regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Ławę polityczną FDR

  2. przynależność przedstawicielstwa FDR za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgu FDR właściwego dla m.st. Warszawa

 

 

ART. 3 Symbole i znaki

 1. FDR ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem.

 2. Ława Polityczna FDR na wniosek Zarządu FDR może upoważnić inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, odznak, barw, znaków i symboli graficznych FDR

 

 

ART.4 Cele FDR

 1. Obrona niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej oraz umacnianie pozycji Międzynarodowej RP.

 2. kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach patriotyzmu, pracowitości i sprawiedliwości;

 3. propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej;

 4. tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego – w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa;

 5. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 6. promowanie idei odpowiedzialności posłów przed wyborcami, zmiany charakteru FDR politycznych jako organizacji służących obywatelom;

 7. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;

 8. Propagowanie wśród społeczeństwa, samorządów, FDR, stowarzyszeń tzw. e-votingu.

 9. Partia realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. spotkania członków o charakterze organizacyjnym i samokształceniowym,

  2. udział w wyborach i referendach,

  3. prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i informacyjnej,

  4. organizowanie wydarzeń i spotkań zgodnych z programem Partii.

 

ART.5 Sposób nabycia członkostwa

 1. Członkiem FDR może zostać osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,

  2. ukończyła 18 lat,

  3. korzysta z pełni praw publicznych,

  4. akceptuje cele, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz FDR,

  5. spełnia inne wymogi określane okresowo przez Ławę Polityczną.

 2. Członkowie są przyjmowani do FDR na mocy uchwały Zarządu Okręgu, Zarządu Regionu lub Zarządu Partii po złożeniu przez kandydata na członka pisemnej deklaracji członkowskiej.

 3. Uchwałę o której mowa w pkt. 2 przekazuje się Sekretarzowi Generalnemu prowadzącemu ewidencję członków.

 4. Członek będący równocześnie członkiem innej partii bądź organizacji wchodzącej w skład FDR zaznacza ten fakt w deklaracji członkowskiej. Jeśli takiego zaznaczenia nie dokona uznaje się go za wyłącznego członka FDR

 5. Deklaracja członkowska oraz uchwała może zostać złożona, uchwalona i podpisana i przekazana sekretarzowi w formie elektronicznej.

 6. Członek nabywa prawa członkowskie z dniem wejścia w życia Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.

 

ART.6 Sposób utraty członkostwa

 1. Członkostwo w FDR ustaje wskutek:

  1. całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,

  2. popełnienia przestępstwa z niskich pobudek

  3. dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,

  4. pozbawienia członkostwa przez Sąd Dyscyplinarny w trybie określonym w art. 18,

  5. zaniechania przez okres co najmniej 3 miesięcy opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem przypadku nieopłacania składek członkowskich wskutek zawieszenia.

  6. naruszenia obowiązków członka FDR określonych w art. niniejszego Statutu,

  7. śmierci,

  8. rozwiązania FDR.

 2. Skreślenia członka z listy członków FDR dokonuje Sekretarz Generalny na podstawie uchwały Zarządu właściwego terytorialnie Okręgu, Zarządu Partii lub na mocy pkt. 1 ust. e. niniejszego artykułu. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Ławy Politycznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.

 3. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do FDR, ani też względem majątku FDR.

 

ART. 7. Zawieszenie członka w jego prawach

Członkostwo w FDR zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem, z chwilą:

 1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Prezesowi lub Zarządowi Regionu bądź Okręgu o pełnieniu funkcji lub zajmowaniu stanowiska, które z mocy prawa wykluczają prowadzenie działalności politycznej,

 2. wydania przez Zarząd FDR postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż członek naraził dobre imię lub działał na szkodę FDR, w szczególności po wszczęciu przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Partyjny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia.

 3. przekroczenia terminu opłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 2 miesięcy.

 4. skierowania przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej,

 

ART. 8. Status sympatyka FDR

 1. Sympatycy FDR rejestrują się poprzez zgłoszenia w formie elektronicznej.

 2. Szczegółowy zakres statusu sympatyka FDR oraz zasady jego nabycia i utraty określi Ława Polityczna w drodze uchwały.

 

ART.9 Prawa członków

Członek FDR, na zasadach określonych Statutem i przyjętymi na podstawie Statutu regulaminami oraz decyzjami władz FDR, ma prawo:

 1. wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym bądź dokooptowanym w skład organów FDR,

 2. bierne prawo wyborcze oraz prawo udziału w głosowaniach Izby Referendalnej nabywane jest po okresie 3 miesięcy od daty nabycia praw członkowskich.

 3. udziału w działalności FDR

 4. kandydowania zgodnie z decyzjami władz FDR w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez FDR,

 5. zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz FDR,

 6. odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz wymienionych w Statucie,

 7. używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich.

 

 

ART.10 Obowiązki członków

Członek FDR ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie Statutu regulaminów oraz decyzji władz FDR,

 2. postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi wynikającymi z programu FDR,

 3. realizowania programu FDR,

 4. popularyzowania działalności FDR i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania,

 5. sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków w FDR,

 6. terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,

 7. uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami FDR w kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów.

 

ART. 11. Władze naczelne FDR

 1. Władzami naczelnymi FDR są:

  1. Zarząd FDR

  2. Izba Referendalna

  3. Ława Polityczna

  4. Krajowa Komisja Rewizyjna,

  5. Sąd Partyjny.

 2. O ile Statut nie stanowi inaczej wspólna kadencja władz naczelnych FDR trwa cztery lata i liczy się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych władz.

 3. W skład władz naczelnych wchodzić mogą jedynie członkowie FDR,

 4. W przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze nowo wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze,uchwały władz kolegialnych FDR zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej.

 5. Szczegółowy tryb wyboru oraz działania władz FDR może określać właściwy regulamin,

 6. Decyzje władz kolegialnych FDR zapadają w formie uchwał.

 

ART. 12. Izba Referendalna

 

 1. Izba Referendalna jest najwyższą władzą FDR.

 2. W skład Izby Referendalnej wchodzą, wszyscy członkowie FDR z wyłączeniem członków zawieszonych.

 3. Izba Refendarna podejmuje uchwały w drodze głosowania metodą elektroniczną.

 4. Waga głosu członka może się różnić. Szczegółowe zasady ustalania wagi głosu członka FDR w głosowaniach Izby Referendalnej określa załącznik - “Sposób obliczania wagi głosu w głosowaniach Izby Referendalnej”

 5. Prawo głosu posiadają wszyscy członkowie Izby Referendalnej którzy nabyli prawa członka FDR nie później niż 3 miesiące przed głosowaniem.

 6. Na platformie e-votingowej Izby Referendalnej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

  1. Każdemu członkowi Zarządu FDR i Sekretarzowi Generalnemu

  2. Ławie politycznej ( Minimum 10 członków)

  3. Grupie co najmniej 30 członków Izby Referendalnej

 7. Członkowie Zarządu podpisują uchwały Izby Referendalnej w sposób obligatoryjny.

 8. Głosowania Izby Referendalnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku chyba że nie zgłoszono żadnej inicjatywy uchwałodawczej.

 9. Referenda są przygotowywane i ogłaszane przez Radę Referendalną na podstawie inicjatyw uchwałodawczych zgłaszanych na elektronicznej platformie e-votingowej.

 10. Rada Referendalna wybierana przez Izbę Referendalną składa się z członków Izby Referendalnej w liczbie od 5 do 10.

 

ART. 13 Kompetencje Izby Referendalnej

 1. Do kompetencji Izby Referendalnej należy, w szczególności:

  1. określanie kierunków polityki FDR

  2. przyjęcie deklaracji ideowej,

  3. uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie większością co najmniej 2/3 głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej co najmniej połowę uprawnionych do głosowania.

  4. uchwalaniu zmian do załącznika “Sposób obliczania wagi głosu w głosowaniach Izby Referendalnej”

  5. uchwalanie na wniosek Zarządu FDR, szczegółowego trybu wyboru oraz działania Izby Referendalnej w formie regulaminu,

  6. uchwalanie programu FDR lub dokumentów programowych FDR

  7. wybór Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu FDR.

  8. wybór i odwołanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego.

  9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu FDR lub połączeniu FDR z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością co najmniej 2/3 głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

  10. wybór i odwoływanie na wniosek Zarządu FDR:

   1. Członków Ławy politycznej ( przynajmniej 2/3 głosów),

  11. zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami.

  12. określanie trybu i zasad połączenia się FDR z inną partią lub innymi partiami,

  13. wybór kandydata FDR na urząd Prezydenta RP

  14. określenie zasad wyłaniania kandydatów FDR w wyborach samorządowych,

  15. uchwalanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych FDR

  16. uchwalanie na wniosek Zarządu szczegółowego trybu wyboru oraz działania władz FDR w formie regulaminów bądź też w przypadku powierzenia tej kompetencji innemu organowi - określanie wytycznych.

 

ART. 14 Zarząd FDR

 1. Zarząd FDR jest najwyższą władzą wykonawczą i reprezentuje FDR na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i 2 do 5 członków Zarządu, Skarbnik oraz Sekretarz Generalny.

 3. Członkami zarządu nie mogą być prezesi innych partii i organizacji wchodzących w skład FDR

 4. O ile Statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego FDR

 6. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:

  1. reprezentowanie FDR na zewnątrz,

  2. podejmowania zobowiązań finansowych partii. DO tej czynności upoważnionych jest łącznie: trzech członków zarządu łącznie w tym Prezes lub trzech Członków Zarządu oraz Skarbnik FDR

  3. realizacja uchwał Izby Referendalnej,

  4. kierowanie:

   1. bieżącą działalnością ugrupowania, pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących, pracami Izby Referendalnej oraz Ławy Politycznej

  5. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego w terminie 30 dni od ich wybrania,

  6. wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie regulaminów władz naczelnych FDR

  7. powoływanie i odwoływanie członków zarządów komisarycznych Regionów, Okręgów i

  8. określenie zakresu zadań i kompetencji oraz powołanie Skarbnika FDR

  9. udzielanie upoważnień do reprezentowania FDR w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez FDR, w tym o charakterze wyborczym,

  10. koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi podejmowanymi przez ugrupowanie,

  11. ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków FDR

  12. ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji osobowej w FDR oraz zakresu danych objętych ewidencją,

  13. powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu FDR

 

 

Art. 15 Sekretarz Generalny Partii

 1. Sekretarz Generalny koordynuje i kontroluje działanie Regionów i Okręgów Partii oraz wykonuje kompetencje określone Statutem wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami.

 2. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy w szczególności:

  1. współpraca ze strukturami Partii, oraz uzyskiwanie od nich informacji niezbędnych do jego prac,

  2. wnoszenie do Zarządu spraw związanych z funkcjonowaniem struktur Partii

  3. zapewnienie technicznych i personalnych warunków funkcjonowania Zarządu Partii oraz kontaktu ze strukturami terenowymi Partii

  4. prowadzenie i aktualizowanie centralnego rejestru członków Partii.

  5. protokołowanie posiedzeń Zarządu,

  6. zatwierdzanie regulaminów sekcji,

  7. ustalenie szczegółowych zasad obiegu dokumentacji partyjnej,

  8. nadzór nad systemami informatycznymi Partii

 3. Sekretarz Generalny Partii może wykonywać kompetencję określoną w ust. 2 pkt e za pomocą powołanych przez siebie protokolantów.

 

 

ART. 16 Ława Polityczna

 1. Ława Polityczna jest organem doradczym Zarządu FDR

 2. Ława Polityczna sprawuje nadzór nad Zarządem FDR w kwestii realizacji decyzji podjętych w głosowaniach Izby Referendalnej.

 3. W skład ŁAWY POLITYCZNEJ wchodzą następujący członkowie FDR

  1. Zarząd FDR

  2. Przewodniczący Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) FDR,

  3. Skarbnik FDR,

  4. Sekretarz Generalny FDR

  5. członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) FDR pełniący funkcje w Prezydium Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego,

  6. Prezesi Okręgów i Regionów FDR.

  7. Prezes FDR może określić inne osoby uprawnione do udziału w posiedzeniach Ławy politycznej z głosem doradczym tj. członkowie Izby Mędrców.

  8. Ława polityczna na wniosek Zarządu FDR wybiera Przewodniczącego Ławy politycznej.

 4. Ława polityczna wykonuje uprawnienia poprzez uchwały.

 

ART. 17 - Kompetencje Ławy politycznej

 1. Do kompetencji Ławy politycznej należy, w szczególności:

 2. prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,

  1. sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego FDR,

  2. koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Izby referendalnej i Ławy politycznej i coroczne przedstawianie sprawozdania z ich realizacji.

  3. zatwierdzanie kandydatów FDR w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego

  4. powoływanie na wniosek Zarządu FDR pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego FDR

  5. dokonywanie na wniosek Zarządu FDR wykładni Statutu

  6. sprawowanie nadzoru nad strukturami FDR, a w szczególności poprzez:

   1. zawieszenie lub rozwiązanie władz regionalnych, okręgowych i terenowych,

   2. badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz FDR, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz FDR

   3. przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz terenowych FDR,

   4. zatwierdzanie ustaleń, o których mowa w art. 22 pkt 5.

   5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych FDR, na podstawie odpowiednich uchwał ławy Politycznej

   6. określenie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów do organów przedstawicielskich,

   7. ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania,

 3. Zarząd FDR może podjąć decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Ławy politycznej. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Ławę polityczną na najbliższym posiedzeniu.

 

ART. 18 - Sąd Dyscyplinarny

 1. Sąd Dyscyplinarny zwany dalej Sądem jest niezawisły w swojej działalności.

 2. Sąd składa się z 7 -9 członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

 

 1. Sąd orzeka w trzyosobowych składach wyznaczonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 2. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje w drugiej instancji odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich, a także w pierwszej instancji sprawy odpowiedzialności organizacyjnej członków FDR, wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach FDR. Odwołanie w tych sprawach rozpatruje Sąd Dyscyplinarny orzekający w innym składzie.

 3. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do rozstrzygnięć Naczelnych Władz FDR, za postępowanie w sposób sprzeczny z misją i celami FDR, w razie wykroczenia przez Członka FDR przeciw zasadom współżycia społecznego, a także w wypadku niewypełnienia przez członka wspierającego swoich obowiązków, Sąd Dyscyplinarny ma prawo wymierzyć Członkowi FDR następujące kary:

  1. upomnienie,

  2. nagana,

  3. zawieszenie w prawach Członka na okres od 1 do 24 miesięcy,

  4. wykluczenie Członka z szeregów FDR,

 4. W okresie zawieszenia Członek zwyczajny nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i uczestniczenia w działalności FDR.

 5. Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa w Naczelnych Władzach FDR.

 6. W razie rażącego naruszenia Statutu lub godności członka FDR Sąd Dyscyplinarny może pozbawić godności członka honorowego lub „Honorowego Prezesa FDR

 7. Postępowanie w I instancji przed Sądem Dyscyplinarnym wszczyna się na wniosek. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć Zarząd Krajowy, Zarząd Regionu lub Okręgu., Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna Regionu lub Okręgu, a także Izba Referendalna.

 8. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wydane w drugiej instancji są ostateczne, wykonalne i nie podlegają zaskarżeniu w postępowaniu przed organami FDR

 

ART. 19 - Komisja Rewizyjna

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością wszystkich władz FDR pod kątem zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Izby Referendalnej

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Krajowego oraz Zarządów Regionów i Okręgów. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Naczelnych Władz FDR i Władz Regionów i Okręgów oraz stawiać wniosek do Izby Referendalnej o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

 3. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów FDR

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Krajowego, Zarządów Regionów i Okręgów, a także od członków FDR nie wchodzących w skład jego władz.

 5. Zarząd Krajowy zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 15 dni od otrzymania żądania.

 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy

 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Ławę Polityczną regulamin .

 8. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem władz naczelnych FDR innych niż Kongres.

 9. Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Ława Polityczna


Art. 20 - Struktury Partii

 1. Struktury składają się z:

  1. Regionu Partii,

  2. Okręgu Partii,

  3. Oddziału Partii.

 2. Oddział podlega Okręgowi, którego stanowi część.

 3. Okręg podlega Regionowi, którego stanowi część.

 4. Nazwy Regionów, Okręgów i Oddziałów odpowiadają nazwom województw, powiatów, gmin lub dzielnic w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania tych Struktur.

 5. Członkowie Oddziału są członkami Okręgu, na terenie którego działa Oddział a Członkowie Okręgu są członkami Regionu, na terenie którego działa Okręg.

 6. Konwenty Regionów, Okręgów i Oddziałów FDR odbywają się w formie głosowań na elektronicznej platformie e-votingowej

 

Art. 21

 1. Podstawową strukturą jest Okręg.

 2. Wszyscy członkowie Okręgu kształtują listę wyborczą w wyborach do Sejmu w prawyborach.

 3. Prawybory odbywają się na platformie e-votingowej na zasadach identycznych jak głosowania Izby Referendalnej.

 4. Prawo zgłaszania kandydatów ma Zarząd Partii, Zarząd Regionu i Okręgu oraz grupa co najmniej 10 członków

 

Art. 22 - Region

 1. Region Partii, zwany dalej Regionem, obejmuje terytorium jednego województwa.

 2. Władzami Regionu są: Konwent Regionu, Prezes Regionu, Zarząd Regionu i Komisja Rewizyjna Regionu.

 3. Prezes Regionu jest mianowany przez Zarząd Partii w drodze uchwały.

 4. Prezes Regionu powołuje Zarząd Regionu. Zarząd Regionu składa się z: Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

 5. Zarząd Regionu ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

 6. Konwent Regionu zwoływany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Prezesa Regionu. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Partii z danego Regionu. Ponadto Prezes Regionu musi zwołać na wniosek 20% członków Regionu w terminie 2 tygodni Konwent Regionu, który musi się odbyć nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zwołania.

 7. Jeśli liczba członków w danym Regionie przekracza 500, Konwent Regionu będzie obradował przez delegatów. Na każdych rozpoczętych 5 członków Okręgu z danego Regionu będzie przypadał 1 delegat. O sposobie wyboru delegatów decyduje Zarząd Okręgu.

 8. Konwent Regionu wybiera członków Komisji Rewizyjnej Regionu, podejmuje uchwały w sprawach lokalnych i udziela absolutorium członkom Zarządu Regionu. W przypadku nieuzyskania absolutorium przez członka Zarządu Regionu, nie może on być członkiem Zarządu Regionu przez następne 2 lata.

 9. Prezes Regionu może zawiesić Prezesa Okręgu. Jeżeli Prezes Regionu zawiesi Prezesa Okręgu, to musi jednocześnie z zawieszeniem zwołać Konwent Okręgu, który odbywa się nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawieszenia. Na tak zwołanym Konwencie Okręgu rozpatrywana jest wyłącznie kwestia wyboru Prezesa Okręgu i nie obowiązuje kworum. Jeżeli Konwent Okręgu ponownie wybierze zawieszonego Prezesa Okręgu, Prezes Regionu nie może ponownie zawiesić tak wybranego Prezesa Okręgu przez okres 6 miesięcy od daty Konwentu Oddziału, na którym został wybrany Prezes Okręgu.


Art. 23 - Okręg

 1. Okręg Partii, zwany dalej Okręgiem, obejmuje terytorium jednego okręgu wyborczego do Sejmu.

 2. Zarząd Regionu powołuje Okręg na wniosek co najmniej 5 członków Partii i jednocześnie powołuje pierwszego Prezesa Okręgu, który ma obowiązek zwołać Konwent Założycielski Okręgu w ciągu 1 miesiąca od daty powołania. Tak powołany Okręg działa w oparciu o wzorcowy statut Okręgu.

 3. Władzami Okręgu są: Konwent Oddziału, Prezes Okręgu, Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna Okręgu.

 4. Konwent Okręgu wybiera Prezesa Okręgu i Komisję Rewizyjną Okręgu, i może zmienić statut Okręgu.

 5. Prezes Okręgu powołuje Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu składa się z: Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

 6. Zarząd Okręgu ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię w wyborach do rad gmin lub dzielnic, rad powiatów lub miasta, a także na wójta gminy lub burmistrza lub prezydenta miasta oraz zawiera koalicje wyborcze na poziomie lokalnym.

 7. Zarząd Okręgu ma prawo rekomendować Zarządowi Partii kandydatów na posłów i senatorów ze swojego okręgu wyborczego.

 8. Zarząd Okręgu może powołać Sekcje Okręgu do realizacji określonych zadań. Regulamin Sekcji Okręgu zatwierdza Sekretarz Okręgu.

Oddział może być rozwiązany przez Zarząd Partii na wniosek właściwego Prezesa Regionu.


Art. 24 - Oddział

 1. Oddział Partii, zwany dalej Oddziałem, obejmuje terytorium jednej albo kilku: gmin, dzielnic albo powiatów.

 2. Zarząd Okręgu powołuje Oddział na wniosek 5 członków Okręgu zamieszkałych na terenie przyszłego Oddziału i jednocześnie powołuje pierwszego Prezesa Koła, który ma obowiązek zwołać Konwent Założycielski Oddziału w ciągu 2 tygodni od daty powołania. Tak powołany Oddział działa w oparciu o wzorcowy statut Oddziału.

 3. Władzami Oddziału są: Konwent Oddziału, Prezes Oddziału i Zarząd Oddziału.

 4. Prezesa Oddziału powołuje i odwołuje Prezes Okręgu. Prezesa Oddziału może także odwołać Konwent Oddziału. W przypadku powołania Prezesa Oddziału, Prezes Okręgu zwołuje jednocześnie Konwent Koła, który odbywa się nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty powołania Prezesa Oddziału. Konwent ten udziela lub nie udziela votum zaufania Prezesowi Oddziału. Jeśli Prezes Oddziału nie otrzyma votum zaufania, to Prezes Okręgu niezwłocznie powołuje na tę funkcję inną osobę.

 5. Konwent Oddziału może zmienić statut Oddziału.

 6. Prezes Oddziału powołuje Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału składa się z: Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza, który może pełnić też funkcję Skarbnika.

 7. Oddział na wniosek właściwego Prezesa Okręgu może rozwiązać Prezes Regionu lub Konwent Okręgu.

 

 

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Spotkanie otwarte województwa Śląskiego

Zapraszamy na spotkanie otwarte wszystkich z województwa śląskiego do Zabrza na otwarte spotkanie organizacyjne

Czwartek, 17 stycznia godz. 17:00
Hotel IBIS ul. Jagielońska 4

I spotkanie organizacyjne w Częstochowie (okręg 28)
Spotkanie organizacyjne FDR Okręg 28 odbędzie się dnia 15 stycznia (wtorek) godzina 17:30 w Restauracji Astoria Hotel Sonex ul. Krakowska 45 Częstochowa. Zapraszam.
Spotkanie organizacyjne Regionu Małopolskiego

Z ogromną przyjemnością zapraszam na pierwsze spotkanie  Federacji dla Rzeczypospolitej  w Małopolsce. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą sobotę (12.01.2019) o godzinie 15:00 przy ul. Św.

Spotkanie w Opolu

Z przyjemnością informujemy państwa, iż w dniu 10.01.2019 r. w godzinach 18:00-20:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne FDR.
 

Spotkanie organizacyjne Regionu Łódzkiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z województwa łódzkiego na spotkanie organizacyjne Regionu Łódzkiego

I SPOTKANIE FDR REGIONU KUJAWSKO-POMORSKI

I SPOTKANIE FDR REGIONU KUJAWSKO-POMORSKI Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i członków FDR na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 14.00 - w niedzielę tj. 23 grudnia 2018 r.