Statut

Projekt statutu partii politycznej

Federacja dla Rzeczypospolitej

 

ART.1 - Wstęp

 1. Partia Federacja Dla Rzeczypospolitej, w skrócie FDR jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

 2. FDR działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


 

ART. 2 - Postanowienia ogólne

 1. Najważniejsza dla członków FDR jest RZECZYPOSPOLITA POLSKA

 2. Siedzibą FDR jest m. st. Warszawa.

 3. FDR posiada osobowość prawną.

 4. FDR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 5. FDR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo – programowych oraz może współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również z działającymi na terenie innych krajów.

 6. Decyzję o członkostwie lub współpracy o której mowa w pkt. 5 podejmuje Zarząd Partii

 7. FDR może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym, że:

  1. regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Radę Polityczną

  2. przynależność przedstawicielstwa FDR za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgu FDR właściwego dla m.st. Warszawa


 

ART. 3 - Symbole i znaki

 1. FDR ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych Statutem.

 2. Zarząd Partii może upoważnić inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, odznak, barw, znaków i symboli graficznych FDR


 

ART.4 - Cele FDR

 1. Obrona niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej oraz umacnianie pozycji Międzynarodowej RP.

 2. kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach patriotyzmu, pracowitości i sprawiedliwości;

 3. propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej;

 4. tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego – w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa;

 5. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 6. promowanie idei odpowiedzialności posłów przed wyborcami, zmiany charakteru FDR politycznych jako organizacji służących obywatelom;

 7. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;

 8. Propagowanie wśród społeczeństwa, samorządów, stowarzyszeń tzw. e-votingu.

 9. Partia realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. spotkania członków o charakterze organizacyjnym i samokształceniowym,

  2. udział w wyborach i referendach,

  3. prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i informacyjnej,

  4. organizowanie wydarzeń i spotkań zgodnych z programem Partii.


 

ART.5 - Sposób nabycia członkostwa

 1. Członkiem FDR może zostać osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,

  2. ukończyła 18 lat,

  3. korzysta z pełni praw publicznych,

  4. akceptuje cele, formy działania oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz FDR,

  5. spełnia inne wymogi określane okresowo przez Radę Polityczną.

 2. Członkowie są przyjmowani do FDR na mocy uchwały Zarządu Okręgu, Zarządu Województwa lub Zarządu Partii po złożeniu przez kandydata na członka pisemnej deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji co najmniej dwóch osób będących członkami Partii ze stażem conajmniej 3 miesięcznym

 3. Uchwałę o której mowa w pkt. 2 przekazuje się Sekretarzowi Generalnemu prowadzącemu ewidencję członków.

 4. Członek będący równocześnie członkiem innej partii bądź organizacji wchodzącej w skład FDR zaznacza ten fakt w deklaracji członkowskiej. Jeśli takiego zaznaczenia nie dokona uznaje się go za wyłącznego członka FDR

 5. Deklaracja członkowska oraz uchwała może zostać złożona, uchwalona i podpisana i przekazana sekretarzowi w formie elektronicznej.

 6. Członek nabywa prawa członkowskie z dniem wejścia w życia Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.


 

ART.6 - Sposób utraty członkostwa

 1. Członkostwo w FDR ustaje wskutek:

  1. całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,

  2. popełnienia przestępstwa z niskich pobudek

  3. dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia rezygnacji,

  4. pozbawienia członkostwa przez sąd partyjny w trybie określonym w art. ,

  5. zaniechania przez okres co najmniej 3 miesięcy opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem przypadku nieopłacania składek członkowskich wskutek zawieszenia.

  6. naruszenia obowiązków członka FDR określonych w art. niniejszego Statutu,

  7. śmierci,

  8. rozwiązania FDR.

 2. Skreślenia członka z listy członków FDR dokonuje Sekretarz Generalny na podstawie uchwały Zarządu właściwego terytorialnie Okręgu, Zarządu Partii lub na mocy pkt. 1 ust. e. niniejszego artykułu. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Politycznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.

 3. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do FDR, ani też względem majątku FDR.


 

ART. 7 - Zawieszenie członka w jego prawach

Członkostwo w FDR zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem, z chwilą:

 1. Złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Prezesowi lub Zarządowi Województwa bądź Okręgu o pełnieniu funkcji lub zajmowaniu stanowiska, które z mocy prawa wykluczają prowadzenie działalności politycznej,

 2. Wydania przez Zarząd FDR postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż członek naraził dobre imię lub działał na szkodę FDR, w szczególności po wszczęciu przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Partyjny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia.

 3. Przekroczenia terminu opłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 2 miesięcy.

 4. Skierowania przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej,


 

ART. 8. Status sympatyka FDR

 1. Sympatycy FDR rejestrują się poprzez zgłoszenia w formie elektronicznej.

 2. Sympatycy nie mają prawa głosu w referendach i nie są członkami Rady Referendalnej

 3. Szczegółowy zakres statusu sympatyka FDR oraz zasady jego nabycia i utraty określi Rada Polityczna w drodze uchwały.


 

ART.9 - Prawa członków

Członek FDR, na zasadach określonych Statutem i przyjętymi na podstawie Statutu regulaminami oraz decyzjami władz FDR, ma prawo:

 1. Wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym bądź dokooptowanym w skład organów FDR,

 2. Bierne prawo wyborcze oraz prawo udziału w głosowaniach Rady Referendalnej nabywane jest po okresie 3 miesięcy od daty nabycia praw członkowskich.

 3. Udziału w działalności FDR

 4. Kandydowania zgodnie z decyzjami władz FDR w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez FDR,

 5. Zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz FDR,

 6. Odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do odpowiednich władz wymienionych w Statucie,

 7. Używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich.


 

ART.10 - Obowiązki członków

Członek FDR ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie Statutu regulaminów oraz decyzji władz FDR,

 2. postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi wynikającymi z programu FDR,

 3. Realizowania programu FDR,

 4. popularyzowania działalności FDR i dbania o rozwój organizacyjny ugrupowania,

 5. Sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków w FDR,

 6. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,

 7. Uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi zamierzeniami FDR w kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów.


 

ART. 11 - Władze naczelne FDR

 1. Władzami naczelnymi FDR są:

  1. Rada Referendalna

  2. Zarząd Partii

  3. Rada Polityczna

  4. Komisja Rewizyjna,

  5. Sąd Partyjny.

 2. O ile Statut nie stanowi inaczej wspólna kadencja władz naczelnych FDR trwa cztery lata i liczy się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych władz.

 3. W skład władz naczelnych wchodzić mogą jedynie członkowie FDR

 4. W przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze nowo wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze

 5. Uchwały władz kolegialnych FDR zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej.

 6. Decyzje władz kolegialnych FDR zapadają w formie uchwał.


 

ART. 12. - Rada Referendalna

 1. Rada Referendalna jest najwyższą władzą FDR.

 2. W skład Rady Referendalnej wchodzą, wszyscy członkowie FDR z wyłączeniem członków zawieszonych.

 3. Rada Referendalna podejmuje uchwały w drodze głosowania metodą elektroniczną.

 4. Waga głosu członka może się różnić w zależności między innymi od stażu, funkcji w partii oraz aktywności członkowskiej.

 5. Szczegółowe zasady ustalania wagi głosu członka FDR w głosowaniach Rady Referendalnej określi stosowna uchwała Zarządu Partii

 6. Prawo głosu posiadają wszyscy członkowie Rady Referendalnej którzy nabyli prawa członka FDR nie później niż 3 miesiące przed głosowaniem.

 7. Na platformie e-votingowej Rady Referendalnej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

  1. Każdemu członkowi Zarządu FDR

  2. Grupie co najmnie 10 członków Rady Politycznej

  3. Grupie co najmniej 50 członków Rady Referendalnej

 8. Członkowie Zarządu podpisują uchwały Rady Referendalnej w sposób obligatoryjny.

 9. Głosowania Rady Referendalnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku chyba, że nie zgłoszono żadnej inicjatywy uchwałodawczej.

 10. Referenda są przygotowywane i ogłaszane przez Ławę Referendalną na podstawie inicjatyw uchwałodawczych zgłaszanych na elektronicznej platformie e-votingowej.

 11. Ława Referendalna wybierana przez Radę Referendalną składa się z członków Rady Referendalnej w liczbie od 5 do 10.

 12. Ława Referendalna przyjmuje, sprawdza i opracowuje projekty uchwał zgłoszone pod głosowanie zgodnie z pkt. 7

 13. Ława Referendalna ogłasza terminy referendum, czas na oddanie głosu i czuwa nad przebiegiem głosowania.


 

ART. 13  Kompetencje Rady Referendalnej

 1. Do kompetencji Rady Referendalnej należy, w szczególności:

  1. określanie kierunków polityki FDR

  2. przyjęcie deklaracji ideowej,

  3. uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie większością co najmniej 2/3 głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej co najmniej połowę uprawnionych do głosowania.

  4. uchwalanie programu FDR lub dokumentów programowych FDR

  5. wybór Prezesa Zarządu Partii

  6. wybór i odwołanie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego.

  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu FDR lub połączeniu FDR z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością co najmniej 2/3 głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

  8. zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami.

  9. określanie trybu i zasad połączenia się FDR z inną partią lub innymi partiami,

  10. wybór kandydata FDR na urząd Prezydenta RP

  11. określenie zasad wyłaniania kandydatów FDR w wyborach samorządowych,

  12. uchwalanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych FDR

  13. uchwalanie na wniosek Zarządu szczegółowego trybu wyboru oraz działania władz FDR w formie regulaminów bądź też w przypadku powierzenia tej kompetencji innemu organowi - określanie wytycznych.


 

ART. 14 - Zarząd FDR

 1. Zarząd FDR jest najwyższą władzą wykonawczą i reprezentuje FDR na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z Prezesa, od 1 do 2 Wiceprezesów i od 2 do 5 członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego.

 3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Referendalną

 4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu

 5. Członkami zarządu nie mogą być prezesi innych partii i organizacji wchodzących w skład FDR

 6. O ile Statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

 7. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego FDR

 8. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:

  1. reprezentowanie Partii na zewnątrz,

  2. podejmowania zobowiązań finansowych partii. Do tej czynności upoważnionych jest łącznie: trzech członków zarządu łącznie w tym Prezes lub trzech Członków Zarządu oraz Skarbnik FDR

  3. realizacja uchwał Rady Referendalnej,

  4. kierowanie bieżącą działalnością ugrupowania, pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących, pracami Ławy Referendalnej oraz Rady Politycznej

  5. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Partyjnego w terminie 30 dni od ich wybrania,

  6. wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie regulaminów władz naczelnych FDR

  7. powoływanie i odwoływanie członków zarządów komisarycznych Województw , Okręgów.

  8. określenie zakresu zadań i kompetencji oraz powołanie Skarbnika FDR

  9. zawieranie umów lub porozumień wyborczych i federacyjnych z innymi podmiotami politycznymi

  10. udzielanie upoważnień do reprezentowania FDR w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez FDR, w tym o charakterze wyborczym.

  11. zatwierdzanie kandydatów FDR w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego oraz sejmików wyłonionych w drodze prawyborów

  12. powoływanie pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego FDR

  13. dokonywanie wykładni Statutu w kwestiach spornych

  14. koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi podejmowanymi przez ugrupowanie,

  15. powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu FDR


 

Art. 15 Sekretarz Generalny Partii

 1. Sekretarz Generalny koordynuje i kontroluje działanie Województw i Okręgów Partii oraz wykonuje kompetencje określone Statutem wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami.

 2. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy w szczególności:

  1. nadzór nad strukturami terenowymi Partii, oraz uzyskiwanie od nich informacji niezbędnych do jego prac,

  2. ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków FDR

  3. ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji osobowej w FDR oraz zakresu danych objętych ewidencją,

  4. wnoszenie do Zarządu spraw związanych z funkcjonowaniem struktur Partii

  5. zapewnienie technicznych i personalnych warunków funkcjonowania Zarządu Partii oraz kontaktu ze strukturami terenowymi Partii

  6. prowadzenie i aktualizowanie centralnego rejestru członków Partii.

  7. protokołowanie posiedzeń Zarządu,

  8. zatwierdzanie regulaminów sekcji,

  9. ustalenie szczegółowych zasad obiegu dokumentacji partyjnej,

  10. nadzór nad systemami informatycznymi Partii

 3. Za zgodą Zarządu Partii Sekretarz Generalny może wykonywać swoje kompetencje za pomocą delegowanych przez siebie osób.


 

ART. 16 - Rada Polityczna

 1. Rada Polityczna jest organem doradczym Zarządu FDR

 2. Rada Polityczna sprawuje nadzór nad Zarządem FDR w kwestii realizacji decyzji podjętych w głosowaniach Rady Referendalnej.

 3. W skład Rady Politycznej wchodzą następujący członkowie FDR

  1. Zarząd FDR

  2. Posłowie i Europosłowie FDR,

  3. Przewodniczący Województw i Okręgów FDR.

  4. Prezes FDR może określić inne osoby uprawnione do udziału w posiedzeniach Rady Politycznej z głosem doradczym.

 4. Rada Polityczna wykonuje uprawnienia poprzez uchwały.


 

ART. 17 - Kompetencje Rady Politycznej

 1. Rada Polityczna jest ciałem doradczym Zarządu Partii

 2. Do kompetencji Rady Politycznej należy, w szczególności:

  1. zatwierdzanie list kandydatów FDR w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego wyłonionych w drodze prawyborów.

  2. dokonywanie na wniosek Zarządu FDR wykładni Statutu

  3. ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania

  4. uchwalanie regilaminu Komisji Rewizyjnej


 

ART. 18 - Sąd Dyscyplinarny

 1. Sąd Dyscyplinarny zwany dalej Sądem jest niezawisły w swojej działalności.

 2. Sąd składa się z 7 -9 członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

 3. Członków Sądu powołuje i odwołuje Rada Referndalna


 

 1. Sąd orzeka w pięcioosobowych składach wyznaczonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 2. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje w drugiej instancji odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji. Odwołania rozpatruje Sąd Dyscyplinarny orzekający w składzie różniącym się co najmniej trzema osobami orzekającymi od składu Sądu orzekającego w pierwszej instancji

 3. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do rozstrzygnięć Naczelnych Władz FDR, za postępowanie w sposób sprzeczny z misją i celami FDR, w razie wykroczenia przez Członka FDR przeciw zasadom współżycia społecznego, a także w wypadku niewypełnienia przez członka wspierającego swoich obowiązków, Sąd Dyscyplinarny ma prawo wymierzyć Członkowi FDR następujące kary:

  1. upomnienie,

  2. nagana,

  3. zawieszenie w prawach Członka na okres od 1 do 24 miesięcy,

  4. wykluczenie Członka z szeregów FDR,

 4. W okresie zawieszenia Członek zwyczajny nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i uczestniczenia w działalności FDR.

 5. Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa w Naczelnych Władzach FDR.

 6. W razie rażącego naruszenia Statutu lub godności członka FDR Sąd Dyscyplinarny może pozbawić godności członka honorowego lub „Honorowego Prezesa FDR

 7. Postępowanie w I instancji przed Sądem Dyscyplinarnym wszczyna się na wniosek. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć Zarząd Partii, Zarząd Województwa lub Okręgu., Komisja Rewizyjna, a także Rada Referendalna.

 8. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wydane w drugiej instancji są ostateczne, wykonalne i nie podlegają zaskarżeniu w postępowaniu przed organami FDR


 

ART. 19 - Komisja Rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków partii powoływanych i odwoływanych przez Radę Referendalną

 2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością wszystkich władz FDR pod kątem zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Zarządu Partii i Rady Referendalnej

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Krajowego oraz Zarządów Województw i Okręgów. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Naczelnych Władz FDR i Władz Województw i Okręgów oraz stawiać wniosek do Rady Referendalnej o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

 4. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów FDR

 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Krajowego, Zarządów Województw i Okręgów, a także od członków FDR nie wchodzących w skład jego władz.

 6. Zarząd Krajowy zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 15 dni od otrzymania żądania.

 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy

 8. Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez Radę Polityczną regulamin.

 9. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem władz naczelnych FDR innych niż Rada Referendalna.

 10. Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Rada Polityczna


Art. 20 - Struktury Partii

 1. Struktury składają się z:

  1. Województwa,

  2. Okręgu,

  3. Oddziału.

 2. Oddział podlega Okręgowi, którego stanowi część.

 3. Okręg podlega pod Województwo, którego część stanowi.

 4. Nazwy Województw, Okręgów i Oddziałów odpowiadają nazwom województw, powiatów, gmin lub dzielnic w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania tych Struktur.

 5. Członkowie Oddziału są członkami Okręgu, na terenie którego działa Oddział a Członkowie Okręgu są członkami Województwa, na terenie którego działa Okręg.

 6. Przewodniczący Województw są powoływani i odwoływani przez Zarząd Partii w drodze uchwały

 7. Wybory przewodniczących Okręgów i Oddziałów FDR odbywają się w formie głosowań na elektronicznej platformie e-votingowej na tych samych zasadach co głosowania Rady Referendalnej


 

Art. 21 Kształtowanie list w wyborach powszechnych

 1. Struktury partii kształtują listy wyborcze w wyborach powszechnych, odpowiednio terytorialnie w prawyborach.

 2. Prawybory odbywają się na platformie e-votingowej na zasadach identycznych jak głosowania Rady Referendalnej.

 3. Prawo zgłaszania kandydatów ma Zarząd Partii, Zarząd Województwa i Okręgu oraz grupa co najmniej 10 członków odpowiedniej terytorialnie struktury partii

 4. W przypadku zawierania koalicji celowych bądź federacyjnych, mogą być stosowane parytety określone w umowach stanowiących kompetencje Zarządu Partii.


 

Art. 22 - Województwo

 1. Województwo Partii, zwane dalej Województwem, obejmuje terytorium jednego województwa.

 2. Władzami Województwa jest Zarząd Województwa składający się z przewodniczącego Województwa i powołanych przez niego wiceprzewodniczących w liczbie od 0 do 3.

 3. Przewodzący Województwa powołując w drodze uchwały wiceprzewodniczącego wskazuje jego kompetencje.

 4. Do kompetencji Zarządu Województwa należy organizowanie i nadzorowanie działań członków Województwa w zgodzie ze statutem oraz uchwałami i zarządzeniami władz Partii.

 5. Przewodniczący Województwa może odwołać Przewodniczącego Okręgu. Jeżeli Przewodniczący Województwa zawiesi Przewodniczącego Okręgu, to musi jednocześnie z zawieszeniem zarządzić wybory nowego nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty odwołania. Jeżeli w głosowaniu członkowie Okręgu ponownie wybiorą odwołanego Przewodniczącego Okręgu, Przewodniczący Województwa nie może ponownie odwołać tak wybranego Przewodniczącego Okręgu przez okres 6 miesięcy od daty tego wyboru.


Art. 23 - Okręg

 1. Okręg Partii, zwany dalej Okręgiem, obejmuje terytorium jednego okręgu wyborczego do Sejmu.

 2. Władzami Okręgu jest Zarząd Okręgu składający się z Przewodniczącego Okręgu i powołanych przez niego wiceprzewodniczących w liczbie od 0 do 3.

 3. Przewodniczący Okręgu powołując w drodze uchwały wiceprzewodniczącego wskazuje jego kompetencje.

 4. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy organizowanie i nadzorowanie działań członków Okręgu w zgodzie ze statutem oraz uchwałami i zarządzeniami władz Partii.

 5. Przewodniczący Okręgu jest wybierany przez członków z danego Okręgu

 6. Zarząd Okręgu ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię w wyborach do rad gmin lub dzielnic, rad powiatów lub miasta, a także na wójta gminy lub burmistrza lub prezydenta miasta oraz zawiera koalicje wyborcze na poziomie lokalnym.

 7. Zarząd Okręgu ma prawo rekomendować kandydatów na posłów i senatorów ze swojego okręgu wyborczego.

 8. Zarząd Okręgu może powołać Sekcje Okręgu do realizacji określonych zadań.

 9. Przewodniczący Okręgu może odwołać Przewodniczącego Powiatu. Jeżeli Przewodniczący Okręgu odwoła Przewodniczącego Powiatu, to musi jednocześnie z odwołaniem zarządzić wybory nowego przewodniczącego nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty odwołania. Jeżeli w głosowaniu członkowie Okręgu ponownie wybiorą odwołanego Przewodniczącego Powiatu, Przewodniczący Okręgu nie może ponownie odwołać tak wybranego Przewodniczącego Powiatu przez okres 6 miesięcy od daty tego wyboru.

  Art. 24 - Powiat

 1. Powiat Partii, zwany dalej Powiatem, obejmuje terytorium jednego powiatu.

 2. Zarząd Okręgu powołuje Powiat na wniosek 5 członków Powiatu zamieszkałych na terenie przyszłego Powiatu i jednocześnie powołuje pierwszego przewodniczącego Powiatu, który ma zorganizować wybory Przewodniczącego Powiatu w ciągu 2 tygodni od daty powołania.

 3. Zarząd Powiatu składa się z Przewodniczącego Powiatu i powołanych przez niego wiceprzewodniczących w liczbie od 0 do 3.

 4. Do kompetencji Zarządu Powiatu należy organizowanie i nadzorowanie działań członków Powiatu w zgodzie ze statutem oraz uchwałami i zarządzeniami władz Partii.

 5. Przewodniczący powiatu jest wybierany przez członków z danego Powiatu

 6. Przewodniczący Powiatu powołując w drodze uchwały wiceprzewodniczącego wskazuje jego kompetencje.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Konferencja programowa

WARSZAWA, SEJM RP (ul. Wiejska 4/6/8), Sala im. Jacka Kuronia

Otwarte spotkania z Posłem Markiem Jakubiakiem na Śląsku
Dwa otwarte spotkania z Posłem Markiem Jakubiakiem na Śląsku. W czwartek 7 marca o godzinie 14:30 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach a następnie o godzinie 18:00 w Rezydencja Luxury Hotel w Piekarach Śląskich
Otwarte spotkanie z Posłem Markiem Jakubiakiem w Szczecinie

Zapraszamy wszystkich członków "Federacji dla Rzeczypospolitej" , zwolenników oraz inne osoby zainteresowane spotkaniem z posłem na Sejm RP Markiem Jakubiakiem

OLSZTYN - Spotkanie organizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego.

I spotkanie organizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego.
Olsztyn, Aleja Warszawska 37 (Hotel Kopernik)
Sobota, 16 lutego 2019 g. 13:00

RADOM - Spotkanie organizacyjne okręgu radomskiego

I spotkanie organizacyjne okręgu radomskiego
Radom Rynek 3
Poniedziałek, 11 lutego 2019 g. 18:00